Strona główna Kontakt Napisz do nas
Nasze gimnazjum
Historia szkoły
Kilka słów o szkole
Nasze osiągnięcia
Osiągnięcia sportowe
Dyrekcja
Sekretariat
Grono pedagogiczne
Psycholog
Biblioteka
Pielęgniarka
Pracownicy
Zespół TWIST
Współpraca
Dokumenty szkoły
Wyniki egzaminów
Kontakt
 
Nasz patron
Biografia
 
Sztandar
Nasz sztandar
 
Rada Rodziców
Skład Rady
Regulamin
Konto Rady Rodziców
Kontakt
 
BIP
 
 
Dla uczniów
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Dzwonki
Wychowawcy
Samorząd uczniowski
Konkursy
Jadłospis
Diablik Szkolny
English Corner
Projekty edukacyjne
 
Galeria
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Galeria filmów
 
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Zebrania / Konsultacje
Podręczniki
Programy nauczania
Wymagania edukacyjne
Ważne informacje
 
Rekrutacja
Procedury rekrutacji
Obwód naszej szkoły
 
Licznik odwiedzin
liczniki
 
Autorzy strony
 
 
Regulamin Rady Rodziców

 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 11.04.2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542, art. 53 i 54)

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej „radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. Rada działa na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

2. Kadencja rady trwa rok.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.

4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

 

II. Wybory do rady

§ 4

1. Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

1. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.

2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady  i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.

2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

III. Władze rady

§ 9

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady. Reprezentuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

 

IV. Posiedzenia rady

§ 11

1. Posiedzenia rady odbywają się stosownie do potrzeb związanych z wykonywaniem jej zadań, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku szkolnym.

2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.

3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 12

1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

4. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

§ 13

1. Posiedzenia rady są protokołowane.

2. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

 

V. Podejmowanie uchwał

§ 14

1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

1. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16

1. Opinie rady wydawane są takim samym trybie jak uchwały.

 

VI. Prawa i obowiązki członków rady

§ 17

1. Członkowie rady mają prawo do:

1.1. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;

1.2. wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;

1.3. głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę;

1.4. delegowania swych przedstawicieli do prac w komisjach, organach, w których obecność Rady Rodziców jest niezbędna.

2. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

 

VII. Fundusze rady

§ 18

1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 19

1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.

§ 20

1. Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.

§ 21

1. Rada ma wydzielone konto bankowe.

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

3. Jeżeli kwota pieniędzy nie przekracza 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), fundusze mogą być złożone w depozycie kasy szkoły.

 

VIII Postanowienia końcowe

§ 22

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.