Strona główna Kontakt Napisz do nas  
Nasze gimnazjum
Historia szkoły
Kilka słów o szkole
Nasze osiągnięcia
Osiągnięcia sportowe
Dyrekcja
Sekretariat
Grono pedagogiczne
Psycholog
Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Pracownicy
Zespół TWIST
Współpraca
Dokumenty szkoły
Wyniki egzaminów
Kontakt
 
Nasz patron
Biografia
 
Sztandar
Nasz sztandar
 
Rada Rodziców
Skład Rady
Regulamin
Konto Rady Rodziców
Kontakt
 
BIP
 
 
Dla uczniów
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Dzwonki
Wychowawcy
Samorząd uczniowski
Konkursy
Jadłospis
Diablik Szkolny
English Corner
Projekty edukacyjne
 
Galeria
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Galeria filmów
 
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Zebrania / Konsultacje
Podręczniki
Programy nauczania
Wymagania edukacyjne
Ważne informacje
 
Rekrutacja
Procedury rekrutacji
Obwód naszej szkoły
 
Licznik odwiedzin
liczniki
 
Autorzy strony
 
 

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz 11:30 do 17:00.

Wychowawca świetlicy: mgr Karina Rogowska - Rozmus.

 

DOKUMENTY ŚWIETLICY

 

Karta zgłoszenia ucznia/uczennicy do świetlicy

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 56 im. HENRYKA SŁAWIKA w KATOWICACH

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie lub świetlicy  szkolnej prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka w wyznaczonym przez szkołę terminie.
2. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza             organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.
3.  Kryteria naboru.
Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I – III, a dopiero                   w drugiej kolejności uczniowie klas IV-VI spełniający następujące kryteria:
- dzieci obojga rodziców pracujących;
- dzieci rodziców pracujących, samotnie je wychowujących;
- dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, dowożone do szkoły;
oraz:
- dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora;
- dzieci rodziców, wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.
4. Osoby spełniające kryteria, będą wpisywane na listę wg kolejności składania karty zgłoszeniowej do wyczerpania miejsc. Pozostałe, spełniające kryteria, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania do świetlicy.
5. Dzieci z listy rezerwowej są kolejno przyjmowane do świetlicy w przypadku, gdy któryś            z wychowanków świetlicy zrezygnuje  lub zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w karcie zgłoszeniowej dziecka ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie przyjęte lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
6. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w skład której wchodzą: wicedyrektor, psycholog szkolny, wychowawcy świetlicy.
7. Uczniowie niezapisani do świetlicy, którzy ze względów organizacyjnych, oczekują na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki w świetlicy w wybranym dniu i godzinie po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców lub nauczyciela u wychowawcy świetlicy.  
8. Uczniowie wszystkich klas zwolnieni z nauki języka niemieckiego, religii, wychowania fizycznego, w czasie gdy odbywają się te zajęcia lekcyjne, automatycznie przypisani są do świetlicy szkolnej.
9. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach powyżej              1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
10. Odwołania.
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie           3 dni od ogłoszenia wyników ostatecznej rekrutacji. Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu            3 dni od daty złożenia. Odpowiedź na odwołanie przekazana jest rodzicom w formie pisemnej.  Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.
11. Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2017/18:
04 – 08.09.2017r. - składanie kart zgłoszeń do świetlicy
11.09.2017r.- posiedzenie komisji
13.09.2017r. - ogłoszenie wyników naboru, podanie listy zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej